• Polski
  • English

Deklaracja dostępności serwisu internetowego CPD MSWiA

Deklaracja dostępności serwisu www.cpd.mswia.gov.pl

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.cpd.mswia.gov.pl zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Personalizacji Dokumentów.

Data publikacji strony internetowej: 6 październik 2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 6 październik 2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie sporządzono dnia 06-10-2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów dotyczące poprawy dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Serwis internetowy Centrum Personalizacji Dokumentów jest zgodny z tym standardem. 

Dostępne opcje dla osób niepełnosprawnych to:

  • powiększanie rozmiaru tekstu,
  • zmniejszanie rozmiaru tekstu,
  • wersja w skali odcieni szarości,
  • wersja kontrastowa strony,
  • kontrast negatywny strony,
  • jasne tło,
  • podkreślenie linków,
  • czytelniejsza czcionka tytułów.

Wybór powyższych wariantów jest możliwy po kliknięciu w niebieską ikonę opcji dostępności która znajduje się zawsze w prawym górnym rogu strony (dostępne również w wersji mobilnej strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mail: dostepnosc.cyfrowa@cpd.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 72 17 888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

Brama wjazdowa oraz wejście znajduje się od ulicy Smyczkowej. Ruch osobowy odbywa się poprzez portiernię Służby Ochrony Państwa (SOP). Droga do wejścia głównego budynku prowadzi poprzez teren parkingu i jest pozbawiona przeszkód architektonicznych.

W budynku brak jest systemów dźwiękowych naprowadzających osoby słabowidzące oraz niewidzące. Brak jest też oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jedynie przyciski wind wyposażone są w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Recepcja znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych do holu głównego. Po obu stronach lady recepcyjnej zlokalizowane są bramki, przez które może przejechać wózek inwalidzki.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach. Komunikację pionową zapewniają dwie windy w tym jedna towarowo-osobowa przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich poziomach z wyjątkiem  poziomu -1.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń zgodnie z zakresem przyznanych uprawnień można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Centrum nie ma pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Centrum nie zapewnia takiej usługi.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content