• Polski
  • English

Karta Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE

Członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej może wjechać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy o ile w jego przypadku wymagane jest posiadanie wizy. W trakcie pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 3 miesięcy członek rodziny niebędący obywatelem UE obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać Kartę Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE. Wydanie jej następuje na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie złożenia wniosku o wydanie Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE.

Karta Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE jest ważna 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie lub wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego. 

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Powrót
Skip to content