• Polski
  • English

Karta Pobytu

Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

  1. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (ważność przez okres zezwolenia),
  2. zezwolenie na osiedlenie się (ważność 10 lat),
  3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (ważność 5 lat).

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od rodzaju udzielonej ochrony zróżnicowany jest okres ważności wydanej cudzoziemcowi karty pobytu.

Okres ten wynosi:

  1. 3 lata w przypadku nadania statusu uchodźcy,
  2. 2 lata w sytuacji korzystania z ochrony uzupełniającej,
  3. 1 rok w przypadku udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 i z 2014 r. poz. 463);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 589);
Powrót
Skip to content