• Polski
  • English

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem poświadczającym przynależność do Narodu Polskiego i może być przyznana jedynie osobie nie posiadającej polskiego obywatelstwa. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Nie uprawnia także do przekraczania granicy, ani osiedlania się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Polaka musi spełnić ustawowo określone warunki, m.in. wykazać związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, w obecności Konsula lub wyznaczonego przez niego pracownika, podpisać deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać, że był obywatelem polskim bądź jest narodowości polskiej poprzez przynależność narodową przynajmniej jednego rodzica lub jednego z dziadków i/lub dwoje pradziadków, a także powinna potwierdzić zaangażowanie na rzecz języka i kultury polskiej lub mniejszości polskiej w okresie minimum trzech lat, poprzedzających złożenie wniosku.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności jej posiadacz złoży wniosek o jej przedłużenie, ważność jest przedłużana na kolejne 10 lat.
Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.
Karta Polaka wydana osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważna na czas nieoznaczony.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
  • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Karta Polaka

Powrót
Skip to content