• Polski
  • English

Licencja maszynisty

Dokument wydawany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego osobie, która posiada prawo do kierowania pojazdem kolejowym.

Dokument jest ważny przez 10 lat od dnia jego wydania, z zastrzeżeniem, że w tym okresie czasu oceniana jest zdolność fizyczna i psychiczna osób posiadających licencję maszynisty, dokonywana w celu zachowania ważności dokumentu i przeprowadzana nie rzadziej niż co 2 lata, a po ukończeniu przez posiadacza 55 roku życia — nie rzadziej niż co roku.

Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Licencja maszynisty

Powrót
Skip to content