• Polski
 • English

Paszport dyplomatyczny

aszport dyplomatyczny przysługuje osobom zajmującym stanowiska lub pełniącym funkcje w służbie zagranicznej i posiadającym stopień dyplomatyczny związany z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych, a także osobom skierowanym do pracy w organizacjach międzynarodowych. Paszport dyplomatyczny przysługuje także członkom rodziny, jeżeli pozostają we wspólnocie domowej z członkiem służby zagranicznej oraz przesiedlają się z nim za granicę. Członkowie rodzin nieprzesiedlający się za granicę wraz z pracownikiem służby zagranicznej uprawnieni są do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin.

Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polski
 • Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu
 • Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu
 • Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów
 • Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu
 • Posłowie i senatorowie
 • Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczpospolitej Polskiej
 • byli Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989r.

Paszportem dyplomatycznym można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju. Paszport dyplomatyczny jest ważny przez okres w nim wskazany. Okres ważności nie może przekroczyć 10 lat od daty jego wydania.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych;
 • Ustawa z dnia 21 maja 2009 r o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Paszport dyplomatyczny biometryczny

Powrót
Skip to content