• Polski
  • English

Paszport

Każdy polski obywatel ma prawo do otrzymania paszportu, który uprawnia go do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a także stanowi poświadczenie obywatelstwa polskiego i tożsamości osoby wskazanej w dokumencie, w zakresie zawartych w nim danych.

Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.

Paszport wydawany jest na okres 10 lat, po ukończeniu przez wnioskodawcę 13 roku życia.
Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył piątego roku życia na okres 12 miesięcy.

Od 22 czerwca 2009 roku w kraju, a od 29 czerwca 2009 roku – poza jego granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców. Pobieranie odcisków polega na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Odciski palców są kodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie posiadają odwzorowania graficznego w dokumencie (nie są widoczne).

Wzór prawidłowego przyłożenia palca do skanera

1. Przyłóż palec zakrywając szybkę skanera
2. Przyciśnij palec płasko do skanera
3. Przytrzymaj palec nieruchomo przez 5 sekund

Przykłady nieprawidłowego przyłożenia palca do skanera

Palec przyłożony za nisko 
Palec przyłożony powyżej szybki skanera 
Palec nie przylega do szybki skanera 
Palec nie zakrywa szybki skanera 
Palec przyłożony bokiem do skanera 

» Pobierz plakat informacyjny o odciskach palców

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. – bez względu na ich rodzaj – zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

Status sprawy paszportowej

TUTAJ sprawdzisz stan realizacji wniosku o wydanie paszportu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
  • Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.
  • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Paszport dziesięcioletni biometryczny

Powrót
Skip to content