• Polski
  • English

Polski dokument podróży dla cudzoziemca

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub korzysta z ochrony uzupełniającej.
Polski dokument podróży może zostać wydany uprawnionemu cudzoziemcowi jeśli: utracił on dokument podróży, dokument podróży uległ zniszczeniu; dokument podróży utracił ważność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest możliwe.
Cudzoziemiec nie posiadający dokumentu podróży musi wykazać, iż nie jest w stanie uzyskać paszportu, aby mógł zostać mu wydany polski dokument podróży. Sytuacja taka może mieć miejsce jeśli w Polsce nie ma placówki dyplomatycznej lub konsularnej państwa, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a zwrócenie się do najbliższej placówki poza granicami Polski jest niemożliwe lub szczególnie trudne. W wyjątkowych okolicznościach, cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany może nie chcieć lub obawiać się zwrócić do przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, którego jest obywatelem. Okoliczność ta może stanowić podstawę do ubiegania się o polski dokument podróży.

Polski Dokument Podróży dla Cudzoziemca jest ważny przez okres 1 roku.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawa  z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę fotografii dołączanych do wniosku.

Polski Dokument Podróży dla Cudzoziemca

Powrót
Skip to content