• Polski
  • English

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.

Za nieprzerwany pobyt uważany jest pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium RP nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy w roku, z powodu: odbycia obowiązkowej służby wojskowej, ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten nie jest dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie opłat za wydanie lub wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego;

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Powrót
Skip to content