• Polski
  • English

Zgoda na pobyt tolerowany

Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” wydawany jest cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Zgoda na pobyt tolerowany” wydawana przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany. Dokument w przypadku wymiany lub odmowy wymiany, jest wydawany przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie potwierdza jego obywatelstwa i nie uprawnia do przekraczania granicy.
Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” jest ważny przez okres 2 lat od dnia jego wydania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 i z 2014 r. poz. 463);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 589);

Zgoda na pobyt tolerowany

Powrót
Skip to content