• Polski
 • English

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w CPD MSWiA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smyczkowej 10, kod pocztowy: 02-678.

W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot.

Z administratorem (CPD MSWiA) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby CPD MSWiA, lub e-mail:  sekretariat@cpd.mswia.gov.pl.

Administrator (CPD MSWiA) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności
  do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach,
  w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zwanego dalej RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od treści Pani/Pana wystąpienia.

Pani/Pana dane osobowe będą:

 1. udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
 2. przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 2. usunięcia danych  (zob. art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
 4. przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
 5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody)
  w dowolnym momencie;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Skip to content