• Polski
  • English

Struktura

KIEROWNICTWO

Dyrektor 
Piotr Artur Gajewski

Zastępca Dyrektora
Paweł Głośniewski

Główny Księgowy
Urszula Polak  

WYDZIAŁY

Wydział Personalizacji i Dystrybucji Dokumentów 

Naczelnik tel. (47) 72-17-815

Prowadzi personalizację dokumentów przy pomocy technik komputerowych, kontrolę oraz ich wysyłkę do wnioskujących jednostek w kraju i za granicą.

Wydział Informatyki

Naczelnik (47) 72-17-810

Przygotowuje w formie elektronicznej dane do personalizacji. Utrzymuje w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia oraz systemy teleinformatyczne zapewniające sprawne funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Naczelnik (47) 72-17-833

Realizuje zadania w zakresie logistyki, obsługi administracyjnej oraz gospodarowania mieniem Centrum. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz dokonuje zakupu niespersonalizowanych dokumentów przewidzianych do personalizacji i dystrybucji przez Centrum. Ponadto realizuje zadania z obszaru zarządzania nieruchomością i utrzymaniem obiektu.

Wydział Finansowo-Księgowy

Wykonuje zadania związane z wykonywaniem przez Centrum funkcji dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia oraz bieżącą obsługę finansowo-księgową.

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik (47) 72-17-873

Zapewnia ochronę informacji niejawnych przetwarzanych w Centrum zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych. Planuje i koordynuje realizację zadań obronnych Centrum.

Zespół Planowania i Kontroli

Koordynator (47) 72-17-839

Jest odpowiedzialny za zadania związane z rozwojem parku maszynowego, nadzorem i wparciem serwisu oraz opracowywaniem koncepcji usprawniania procesu personalizacji. Nadzór nad funkcjonowaniem procesów produkcyjnych oraz optymalizację i kontrolę jakości procesu personalizacji. Bierze udział w pracach zespołów eksperckich, w tym działających przy Komisji Europejskiej, związanych z budową i zabezpieczeniami dokumentów personalizowanych w Centrum. Planuje i współpracuje w działaniach związanych z badaniami niespersonalizowanych dokumentów, monitoruje współczesne kierunki rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń. Prowadzi działania mające na celu m.in. zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Koordynuje także działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zespół Stanowisk Samodzielnych

Prowadzi obsługę prawną Centrum. Realizuje zadania mające na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Centrum, głównie w zakresie gospodarki finansowej. Wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz ochronę przeciwpożarową.

Zespół Obsługi Kadrowej i Szkoleń

(47) 72-17-827

Wykonuje zadania związane z obsługą kadrową oraz organizacją i kontrolą polityki szkoleniowej pracowników CPD.

Skip to content