• Polski
 • English

Przetwarzanie danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą:
  ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
  się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cpd.mswia.gov.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba,
  że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora Danych. Cofnięcie zgody
  nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowisko jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane kandydatów do pracy w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji,
  a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 10. Kandydaci do pracy w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 11. Kandydaci do pracy w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl.
 12. Dane osobowe kandydatów do pracy w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Smyczkowa 10, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator Danych zastrzega jednak, że przesłanie do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane, jako Państwa świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Skip to content