• Polski
  • English

Biometria w dokumentach

ICAO

Konieczność podążania dokumentu za postępem technologicznym, a także rosnące zagrożenie międzynarodowe, wymogły opracowanie międzynarodowych norm, których celem było ujednolicenie dokumentów podróży i wprowadzenie w nich identyfikatorów biometrycznych. Kluczową rolę w opracowaniu i wdrożeniu międzynarodowych przepisów odegrała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO z ang. International Civil Aviation Organization). Wydała ona zbiór rekomendacji określający specyfikację techniczną dokumentów odczytywanych maszynowo (Machne Readable Travel Documents – MRTD), w tym także paszporty i wizy.

Uwzględnienie strefy zawierającej dwuliniowy kod (Machine Readable Zone), umożliwia odczytanie danych posiadacza przy użyciu specjalnego czytnika i przez to znacząco skraca czas odczytu danych w paszporcie. Jednocześnie eliminuje ryzyko błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych.

Dokument „Doc. 9303” ewoluował i zalecenia ICAO znalazły odzwierciedlenie m.in. w Normach ISO/IEC dedykowanym dokumentom, a później w prawodawstwie unijnym o bligującym państwa członkowskie do wprowadzenia nowych rozwiązań w dokumentach paszportowych. W Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 z 13 grudnia 2004 roku określono termin wprowadzenia cech biometrycznych w paszportach.

Polska zastosowała się do wytycznych na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz.U.nr 130, poz. 904 z 19 lipca 2006 r.).

Pierwszym polskim dokumentem biometrycznym, zawierającym elektroniczny nośnik informacji, a w nim zapisany cyfrowy wizerunek twarzy posiadacza, był paszport, wydawany początkowo pracownikiem służby zagranicznej oraz dyplomatom. 28 sierpnia 2006 roku każdy obywatel wnioskujący o wydanie paszportu i uprawniony do jego posiadania, mógł już otrzymać paszport biometryczny. Od czerwca 2009 roku jest on dodatkowo zabezpieczony II cechą biometryczną, zapisaną w mikroprocesorze. Od 29 czerwca 2009 roku zapisywane są także odciski palców.

Jak rozpoznać dokument zawierający elektroniczny nośnik danych?

Grupa robocza ICAO o nazwie NTWG (New Technologies Working Group) przeprowadziła konsultacje z artystami plastykami, których efektem było ustalenie znaku, symbolizującego układ elektroniczny.

Zalecono, aby ten znak był umieszczany w dolnej części przedniej okładki, poniżej słowa „PASZPORT”.

Skip to content