• Polski
  • English

Udostępnianie Danych

UWAGA!
Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), zgodnie z którą właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju. Zgodnie z art. 2. oraz art. 3 w/w ustawy Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, zrealizuje tylko te wnioski o udostępnienie  danych z rejestru  PESEL, które zostały doręczone do Centrum  przed  dniem 1 lipca 2019 r. oraz zakończy postępowania wszczęte przed wejściem w życie ustawy.  

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy
za wieloletnią i owocną współpracę.

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2019 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA nie udostępnia danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

Skip to content