• Polski
  • English

Dane kontaktowe – w sprawie wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2019 r.

UWAGA!
Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1016), zgodnie z którą właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Zgodnie z art. 2. oraz art. 3 w/w ustawy Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, zrealizuje tylko te wnioski o udostępnienie  danych z rejestru  PESEL, które zostały doręczone do Centrum  przed  dniem 1 lipca 2019 r. oraz zakończy postępowania wszczęte przed wejściem w życie ustawy.

Wnioski, które wpłyną do CPD MSWIA po dniu 1 lipca 2019 r. NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE.

Wszystkim Wnioskodawcom serdecznie dziękujemy

za wieloletnią i owocną współpracę.

Dane kontaktowe urzędu w sprawie wniosków złożonych przed 1 lipca 2019 r. 

Podmiot wnioskującyNumer telefonu
Informacja dotycząca wpływu, nadanej sygnatury sprawy oraz wysyłki korespondencji47 72 17 840
Podmioty publiczne wymienione w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności.
47 72 17 910
Podmioty prywatne wymienione w art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.47 72 17 904

Fax: 47 72 17 898
Adres email: wud@cpd.mswia.gov.pl

UWAGA: Przesłanie korespondencji na skrzynkę e-mail danego podmiotu nie czyni zadość wymaganiom formalnym przewidzianym dla dokumentu kierowanego w formie elektronicznej, określonym w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

Skargi i wnioski dotyczące udostępniania danych oraz działalności Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Skargi dotyczące dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należy kierować do:

Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Skip to content